Vizuālie materiāli
KLIMATA PORTĀLS
IZVĒLNE

Nokrišņu daudzuma rīks

Nokrišņu daudzuma monitoringa rīkā ir atspoguļots nokrišņu daudzums VSIA «Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs» meteoroloģisko novērojumu tīklā ietvertajās stacijās.

Grafikā attēlots nokrišņu daudzums aktuālajā mēnesī un tā dekādēs. Izvēloties konkrētu mēneša dekādi (vai mēnesi kopumā), iespējams redzēt kopējo nokrišņu daudzumu (attēlots ar stabiņiem) katrā no meteoroloģiskajām stacijām. Papildus ar punktu atzīmēta klimatiskā norma. Grafika labajā pusē redzams gan faktiskais nokrišņu daudzums (mm), gan tā salīdzinājums procentos ar klimatisko normu, kas (mm) norādīta aiz slīpsvītras. Uzvirzot peles kursoru uz meteoroloģiskās stacijas nokrišņu daudzuma stabiņa, iespējams redzēt nokrišņu daudzumu katrā no dienām.

Dati nokrišņu daudzuma monitoringa rīkā tiek atjaunoti vienu reizi dekādē (nākamās dekādes sākumā). Informācija tiek sagatavota, izmantojot operatīvos novērojumu datus, kuriem veikta tikai pamata kvalitātes kontrole.

Dekāde
1. 2. 3. Mēnesis
Dati par dekādi vēl nav pieejami!

Sausuma un mitruma rādītājs

Sausuma un mitruma rādītājam tiek izmantots standartizētais nokrišņu daudzuma indekss (Standardized precipitation index SPI). To aprēķina, balstoties uz nokrišņu daudzuma vērtībām un statistiku klimatiskās normas periodā. Lielākas indeksa vērtības norāda uz mitrākiem apstākļiem, savukārt mazākas - uz sausākiem. Intervāls starp -1 un 1 norāda uz normāliem apstākļiem. Sausuma un mitruma rādītājs ir ļoti nozīmīgs lauksaimniecības nozarei. Plašāka informācija par standartizētā nokrišņu daudzuma indeksu atrodama Pasaules Meteoroloģijas organizācijas publicētajā rokasgrāmatā.

Rīkā attēlotas viena un trīs mēnešu sausuma un mitruma rādītāja vērtības. Viena mēneša vērtības parāda apstākļus un nokrišņu ekstrēmus pēdējā mēnesī, raksturojot nokrišņu īslaicīgu un tūlītēju ietekmi, kā, piemēram, izmaiņas augsnes mitrumā un sniega segas biezumā, kā arī mazāku ūdensteču caurplūdumā. Savukārt trīs mēnešu vērtības var tikt izmantotas, lai raksturotu nokrišņu režīmu ietekmi uz ūdens apriti ilgākā periodā, un kā indikators upju un rezervuāru ūdenslīmeņu izmaiņām. Dati sausuma un mitruma rādītājam tiek atjaunoti vienu reizi dekādē (nākamās dekādes sākumā).

1 mēnesis 3 mēneši

Skaidrojumi

Dekāde - desmit dienu periods, kurā sadalīts kalendārais mēnesis (1. dekāde – no mēneša 1. datuma līdz 10. datumam, 2. dekāde – no mēneša 11. datuma līdz 20. datumam, 3. dekāde – no mēneša 21. datuma līdz mēneša pēdējam datumam).

Klimatiskā standarta norma - klimatisko datu vidējie rādītāji, kas aprēķināti secīgu 30 gadu periodam. Šobrīd aktuālais normas periods ir no 1991. gada līdz 2020. gadam.

Nokrišņu daudzums - ūdens slāņa biezums, kas būtu uzkrājies uz horizontālas virsmas nokrišņu izkrišanas dēļ, ja šī virsma neuzsūc ūdeni un tas neiztvaiko. Nokrišņu daudzumu izsaka mm. Viens mm nokrišņu atbilst vienam litram ūdens uz vienu kvadrātmetru lielu teritoriju.