Vizuālie materiāli
KLIMATA PORTĀLS
IZVĒLNE
Publicēts: 25.04.2023.

Tautsaimniecības jomu pielāgošanās klimata pārmaiņām

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar SIA “Baltkonsults”, SIA “Estonian. Latvian & Lithuanian Environment”, SIA „Procesu analīzes un izpētes centrs”, LVMI “Silava” un biedrību “Zaļā Brīvība” ir izstrādājusi pētījumus par risku un ievainojamības novērtēšanu un pielāgošanās pasākumu identificēšanu (turpmāk – Pētījumi) sešās jomās kā ainavu plānošana un tūrisms, bioloģiskā daudzveidība un ekosistēmu pakalpojumi, civilā aizsardzība un ārkārtas palīdzība, būvniecība un infrastruktūras plānošana, veselība un labklājība, lauksaimniecība un mežsaimniecība (turpmāk – Pētāmās jomas).

Klimata pārmaiņu ietekmes datubāzē apkopoti un grafikos attēloti šajos pētījumos izstrādātie pētāmo jomu klimata ietekmes indikatori un ievainojamības vērtības.

Pētījumi tika izstrādāti Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas „Nacionālā klimata politika” projekta “Priekšlikuma izstrāde Nacionālajai klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijai, identificējot zinātniskos datus un pasākumus pielāgošanās klimata pārmaiņām nodrošināšanai, kā arī veicot ietekmju un izmaksu novērtējumu” ietvaros.

Ar Pētījumu saturu plašāk var iepazīties: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā.

Joma:

(Saite uz konkrētās jomas ekspertu pētījumu)

Indikatori: